ปัจจัยสำคัญขององค์ประกอบภาพถ่าย = Element of composition