การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ

Authors : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
Keywords : ห้องเรียนอัจฉริยะ
Smart Classroom
Issue Date : 2561
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects : ห้องเรียน
การสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
Link for Faculty : http://bit.ly/2OHC4zP