การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Keynote

Authors : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
Keywords : Keynote
อินโฟกราฟิก
การนำเสนองาน
การออกแบบอินโฟกราฟิก
Issue Date : 2561
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับการทำสื่อการสอนหรือการนำเสนองานด้วย Keynote
Subjects : การออกแบบกราฟิก
สื่อการสอน
Link for Faculty : http://bit.ly/2Np3Wfs