Social Media : ตอนที่ 3 เพื่อนออนไลน์ภัยใกล้ตัว

Authors : วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : Social media
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มสนทนาออนไลน์
Issue Date : 2560
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity ได้รับทุนวิจัยจาก กสทช. หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ มีระยะเวลาในการทำวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 10 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2561
Subjects : สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มสนทนาออนไลน์
Link for Faculty : http://bit.ly/2shGFBL