เล่นอินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย : ตอนที่ 1 ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย

Authors : วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Issue Date : 2560
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity ได้รับทุนวิจัยจาก กสทช.
หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
Subjects : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์--มาตรฐานความปลอดภัย
ธุรกรรมออนไลน์
Link for Faculty : http://bit.ly/2FdYIKF