กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : D.I.Y Hologram Workshop = Imagine Lounge Workhsop : D.I.Y Hologram Workshop

Authors : นฤเทพ สุวรรณธาดา
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Keywords : ภาพเสมือนจริง
Hologram
D.I.Y.
Creativity
Issue Date : 2559
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากศาสตร์ต่างสาขา โดยร่วมมือกับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะและรายวิชาในม.กรุงเทพ ซึ่งในแต่ละครั้งจะหมุนเวียนเนื้อหาเพื่อให้เกิดความหลากหลายและรองรับนักศึกษาทุกคณะวิชา บทคัดย่อ : กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทดลองให้นักศึกษาจากทุกสาขา ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอย่างง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง โดยได้ให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้หลักการและวิธีการสร้าง Hologram หรือภาพเสมือนจริงอย่างง่าย ซึ่งสามารถทำได้แม้ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาก่อน และทราบวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสาขาของตนเอง
Subjects : โฮโลแกรม
ระบบแสดงผลภาพสามมิติ
ภาพสามมิติ
ความคิดสร้างสรรค์
Link for Faculty : http://bit.ly/2spokCV