กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Innovation Workshop = Imagine Lounge Workshop : Innovation Workshop

Authors : นฤเทพ สุวรรณธาดา
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Keywords : Creativity
Creative workshop
MaKey MaKey
microcontroller
Issue Date : 2557
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากศาสตร์ต่างสาขา โดยร่วมมือกับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะและรายวิชาในม.กรุงเทพ ซึ่งในแต่ละครั้งจะหมุนเวียนเนื้อหาเพื่อให้เกิดความหลากหลายและรองรับนักศึกษาทุกคณะวิชา บทคัดย่อ : กิจกรรม INNOVATION WORKSHOP หนึ่งในกิจกรรมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใน IMAGINE LOUNGE โดยศูนย์สร้างสรรค์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ร่วมเรียนรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ จาก makey makey โดยใช้ความสนุกสนานจากสิ่งของใกล้ตัวบวกเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ก่อนลองนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์สร้างเสียงดนตรีแนวใหม่
Subjects : การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
ความคิดสร้างสรรค์
Link for Faculty : http://bit.ly/2XRoyyw