ละครสารนิพนธ์เรื่อง ตุ๊กตาแก้ว

Authors : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์. ภาควิชาศิลปะการแสดง
Keywords : ละครเวที
Show mastering skills and ability
Issue Date : 2557
Publisher : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : วิทยานิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ Black Box Theatre
Subjects : ละครเวที
ละครเวที--วิจารณ์
Link for Faculty : http://bit.ly/2GRrXrG
http://bit.ly/2EEKWn9