การสร้าง VDO Content ด้วยแอป Switcher Studio บน iPad ตอนที่2

Authors : กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
Keywords : VDO Content
Switcher Studio
Issue Date : 2561
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Subjects : สื่อการสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต