ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ : ตอนที่ 1 ไหวตัวทันก่อนเสียรู้

Authors : วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
กิ่งกาญจ์ สุขคณาภิบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Issue Date : 2560
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Cybersecurity นี้ได้รับทุนวิจัยจาก กสทช. นั้น หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ โดยเรามีระยะเวลาในการทำวิิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 10 เมษายน 2560 ถึง 9 เมษายน 2561 ปัจจุบันโครงการนี้ได้ผ่านการตรวจประเมิน 6 เดือนแล้ว
Subjects : ไวรัสคอมพิวเตอร์
มัลแวร์