Monthly Update : กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : เริ่มต้นทำธุรกิจต้องทำอย่างไร

Authors : เมหราน ซาห์รออี
พิศตะวัน เคหะโชติ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : ไอเดีย
ความคิด
ทุน
Idea
Dream and Distinction
Doer and Delegation
Dollar
Issue Date : 2560
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : กิจกรรม Monthly Update กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร A3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมความรู้ทางด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจ เปิดโอกาสการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตให้กับนักศึกษาของทางคณะฯ และผู้สนใจ ผู้ดำเนินรายการ : อ. พิศตะวัน เคหะโชติ วิทยากร : 1. คุณชาลี วิทยชำนาญกุล (AsiaStartups Co., Ltd.) 2. คุณเมหราน ซาห์รออี (Instawash ASEAN) 3. คุณวณิช ศิริกาญจนสุข (Vanich Venture)
Subjects : ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง