กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : แก้ปัญหาบน Creative Solution

Authors : ณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Creativity
โฆษณา
สื่อ
Complex Problem Solving
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Issue Date : 2557
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากศาสตร์ต่างสาขา โดยร่วมมือกับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะและรายวิชาในม.กรุงเทพ ซึ่งในแต่ละครั้งจะหมุนเวียนเนื้อหาเพื่อให้เกิดความหลากหลายและรองรับนักศึกษาทุกคณะวิชา
บทคัดย่อ : กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบรรยายประกอบกิจกรรม เรื่องการแก้ไขปัญหา และหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดยยกตัวอย่างการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น งานโฆษณาและสื่อ ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาตามโจทย์เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาของตนเองได้
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา
ความคิดและการคิด
Link for Faculty : http://bit.ly/2E620R1