กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กนอกห้อง” : Live MORE awesome

Authors : วสุพล เกรียงประภากิจ
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : Creativity
สื่อภาพเคลื่อนไหว
การกำกับโฆษณา
มิวสิควีดีโอ
Issue Date : 2558
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสรรค์ รวมถึงเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากศาสตร์ต่างสาขา โดยร่วมมือกับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะและรายวิชาในม.กรุงเทพ ซึ่งในแต่ละครั้งจะหมุนเวียนเนื้อหาเพื่อให้เกิดความหลากหลายและรองรับนักศึกษาทุกคณะวิชา
บทคัดย่อ : กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบรรยายประกอบกิจกรรม เรื่องการสร้างสรรค์งานสื่อภาพเคลื่อนไหว แชร์วิธีคิด การกำกับโฆษณา และมิวสิควีดีโอ รวมทั้งแนวคิดในการตีความหมายเป็นภาพเพื่อการสื่อสาร โดย คุณมอร์ นักร้องนำวง TentoTwelve และผู้กำกับสื่อ
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์)
การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
Link for Faculty : http://bit.ly/2EEVtiK