ไอเดียแลกล้าน 5 : โครงการ Knitting Ceramic : PROCESS

Authors : ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Keywords : โครงการไอเดียแลกล้าน 5
ไอเดีย
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด
Creativity
Issue Date : 2557
Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Description : โครงการไอเดียแลกล้าน คือโครงการที่เปิดโอกาศให้นักศึกษานำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่นักศึกษาคิดขึ้น เพื่อคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และมอบทุนดำเนินโครงการแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวงเงินรวม 1,000,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557-31 ต.ค. 2558 โดยโครงการไอเดียแลกล้านครั้งที่ 5 มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี) 2. โครงการ Long Arn Du เครื่องเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการ 3. โครงการ Knitting Ceramic 4. โครงการ Money Speak แอปพลิเคชันออมเงิน 5. โครงการ The Lord Bicycle จักรยานตีนตะขาบ 6. โครงการ เกมกระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง
Subjects : ความคิดสร้างสรรค์
โครงการไอเดียแลกล้าน 5
โครงการ รายการนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายการทีวี)
Link for Faculty : http://bit.ly/2FjgoHT