BF021 Influencer Branding: สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ปังและดังเวอร์ “คุณป้อ ทีเค”

การบรรยายเกี่ยวกับการทำคอนเทนส์ที่เน้นในเชิงของภาพและการทำวิดีโอ สอนการถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าสนใจ Meta Creator โดยคุณธนิดา กนกเลิศวงศ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


Leave a Reply

Your custom message here