BF021 Influencer Branding: สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ปังและดังเวอร์ “คุณไทเกอร์”

การบรรยายเกี่ยวกับการเริ่มต้นยังไงในโลก TikTok ฮาวทูต๊อก ๆ ฉบับ Amnotlion มาทำความรู้จักประเภทคอนเทนส์ Platform ที่แตกต่างกันและไอเดียการทำงาน Content Creator โดยคุณวงศกร เชื้อนิล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567


Leave a Reply

Your custom message here