BF021 Influencer Branding: สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ปังและดังเวอร์ “คุณพลอย”

การบรรยายเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นการทำงาน Content Creator , Influencer การใช้ Platform การทำวิดีโอให้น่าสนใจ และการคิดคอนเทนต์ในการทำงานต่าง ๆ โดยคุณพลอยไพลิน ตั้งประภาพร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


Leave a Reply

Your custom message here